บริการ
  การออกใบอนุญาตขายปุ๋ย
  การขอใบแทนใบอนุญาตฯ การขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์/อาหารสัตว์น้ำ
  การอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์/อาหารสัตว์น้ำ
  การอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์/อาหารสัตว์น้ำ
  การอนุญาตขายอาหารสัตว์/อาหารสัตว์น้ำ
  ข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตร
  คำแนะนำการเชื่อมโยงเข้าสู่เว็บไซต์
  แผนที่ตั้งศูนย์บริการร่วม
  การให้บริการเบ็ดเสร็จ
  การขออนุญาตใช้น้ำตามมาตรา 8
  การวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์
  การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเพื่อการเกษตร
  การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน
  การจดทะเบียนผู้ส่งออกทุเรียนสด ลำไยสดและดอกกล้วยไม้สด
  การออกใบอนุญาตนำเข้าปุ๋ย
  การอนุญาตและจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมงฯ
CAll center 1170
บริการ
การอนุญาตและจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมงฯ


การอนุญาตและจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
 • ยื่นคำขอตามแบบฟอร์มคำขอ 6
 • เอกสารประกอบคำขอ (สำเนาทุกฉบับต้องลงชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
กรณีบุคคลธรรมดา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
กรณีนิติบุคคล
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
กรณีไม่มายื่นด้วยตนเอง
 • หนังสือมอบอำนาจพร้อมติด อากรแสตมป์10 บาท/ฉบับ หรือ 30 บาท/ปี
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
สถานที่ยื่นคำขอ
 • ในกรุงเทพฯยื่นคำขอที่ ส่วนอนุญาตและจัดการประมง สจป. กรมประมง
 • ในต่างจังหวัด ยื่นคำขอที่ สำนักงานประมงจังหวัด ที่ตั้งอยู่
ระยะเวลาในการยื่น
 • ระยะเวลาการออกใบอนุญาต 3 วันทำการ
 • อายุใบอนุญาต ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. ของปี พ.ศ. ที่ออกใบอนุญาตฯ
 • ค่าธรรมเนียม 150 บาท/ฉบับ
ส่วนอนุญาตและจัดการประมง
สำนักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง
อาคารสำนักบริหารจัดการด้านการประมง ชั้น1 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2562-0600-15 ต่อ 2103 หรือ 4023
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2561-4689
www.fisheries.go.th E-mail: citesdof@yahoo.com
หัวข้อ
Download
>> ยื่นคำขอตามแบบฟอร์มคำขอ 6
>> ดาวน์โหลดแผนผังการบริการ