บริการ
  การออกใบอนุญาตขายปุ๋ย
  การขอใบแทนใบอนุญาตฯ การขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์/อาหารสัตว์น้ำ
  การอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์/อาหารสัตว์น้ำ
  การอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์/อาหารสัตว์น้ำ
  การอนุญาตขายอาหารสัตว์/อาหารสัตว์น้ำ
  ข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตร
  คำแนะนำการเชื่อมโยงเข้าสู่เว็บไซต์
  แผนที่ตั้งศูนย์บริการร่วม
  การให้บริการเบ็ดเสร็จ
  การขออนุญาตใช้น้ำตามมาตรา 8
  การวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์
  การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเพื่อการเกษตร
  การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน
  การจดทะเบียนผู้ส่งออกทุเรียนสด ลำไยสดและดอกกล้วยไม้สด
  การออกใบอนุญาตนำเข้าปุ๋ย
  การอนุญาตและจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมงฯ
CAll center 1170
บริการ
การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน


จุดประสงค์ของการวิเคราะห์ดิน

เพื่อให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์และปัญหาของดินในแปลงปลูกพืช พร้อมกับคำแนะนำ ในการแก้ไข ปรับปรุง บำรุงดิน เช่น การใช้ปุ๋ย การใช้ปูนปรับปรุงดินกรด รวมทั้งการใช้วัสดุ หรือสารปรับปรุงดินอย่างอื่นตามความจำเป็น เพื่อให้การปลูกพืชได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นและมี คุณภาพดีขึ้น

การเก็บตัวอย่างดินที่ถูกต้อง
ตัวอย่างดินที่เก็บมาจะต้องเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของที่ดินแปลงนั้น ถ้าเก็บตัวอย่างดินไม่ถูกต้อง ผลการวิเคราะห์ก็จะไม่ตรงกับสมบัติของดิน คำแนะนำการใช้ปุ๋ยและการจัดการดินจะผิดพลาดทั้งหมด หลักสำคัญของการเก็บตัวอย่างดินมีดังต่อไปนี้
  • ควรเก็บหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว หรือก่อนเตรียมดินปลูกพืชครั้งต่อไป คำแนะนำจากผลการวิเคราะห์ดินหลายอย่าง จะต้องนำมาใช้ให้ทันในการเตรียมดินปลูกพืช เช่น การใส่ปูน การไถกลบอินทรียวัตถุ การใส่ปุ๋ยรองพื้น เป็นต้น จะลงมือเก็บตัวอย่างดินเมื่อใดนั้น จะต้องเผื่อเวลาสำหรับการส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ ระยะเวลาทำงานของห้องปฏิบัติการ จนถึงการส่งผลกลับมาให้ รวมแล้วประมาณ 1-2 เดือน  สำหรับการเก็บตัวอย่างดินเพื่อจะให้หน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่มาบริการให้นั้น จะต้องเก็บก่อนวันนัดหมาย 1-2 สัปดาห์ เพื่อให้ตัวอย่างดินแห้งจึงจะวิเคราะห์ได้
  • พื้นที่ที่จะเก็บตัวอย่างดินไม่ควรเปียกแฉะหรือมีน้ำท่วมขัง จะทำให้เข้าไปทำงานลำบาก แต่ถ้าแห้งเกินไปดินจะแข็ง ดินควรมีความชื้นเล็กน้อยจะทำให้ขุดและเก็บได้ง่ายขึ้น
  • ไม่เก็บตัวอย่างดินบริเวณที่เคยเป็นบ้าน หรือโรงเรือนเก่า จอมปลวก เก็บให้ห่างไกลจากบ้านเรือน อาคารที่อยู่อาศัย คอกสัตว์ และบริเวณจุดที่มีปุ๋ยตกค้างอยู่
  • อุปกรณ์ที่ใช้เก็บตัวอย่างดินต้องสะอาด ไม่เปื้อนดิน ปุ๋ย สารฆ่าแมลง สารปราบศัตรูพืช หรือสารเคมีอื่น ๆ
  • ต้องบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอย่างดินของแต่ละตัวอย่างตามแบบฟอร์ม "บันทึกรายละเอียดตัวอย่
    วิธีเก็บตัวอย่างดิน
หัวข้อ
Download
>> ดาวน์โหลดแผนผังการบริการ
>> แบบฟอร์มบันทึกรายละเอียดการส่งตัวอย่างดินสำหรับเกษตรกรและเอกชน
>> แบบฟอร์มขอรับบริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและค่าธรรมเนียมสำหรับบริษัทเอกชน