บริการ
  การออกใบอนุญาตขายปุ๋ย
  การขอใบแทนใบอนุญาตฯ การขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์/อาหารสัตว์น้ำ
  การอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์/อาหารสัตว์น้ำ
  การอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์/อาหารสัตว์น้ำ
  การอนุญาตขายอาหารสัตว์/อาหารสัตว์น้ำ
  ข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตร
  คำแนะนำการเชื่อมโยงเข้าสู่เว็บไซต์
  แผนที่ตั้งศูนย์บริการร่วม
  การให้บริการเบ็ดเสร็จ
  การขออนุญาตใช้น้ำตามมาตรา 8
  การวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์
  การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเพื่อการเกษตร
  การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน
  การจดทะเบียนผู้ส่งออกทุเรียนสด ลำไยสดและดอกกล้วยไม้สด
  การออกใบอนุญาตนำเข้าปุ๋ย
  การอนุญาตและจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมงฯ
CAll center 1170
บริการ
การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเพื่อการเกษตร


การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อการเกษตร
 
อุปกรณ์ในการเก็บ ได้แก่ ขวดเก็บตัวอย่างน้ำ พร้อมฉลากแจ้งรายละเอียดของตัวอย่าง  ขวดที่ใช้เก็บตัวอย่างน้ำควรเป็นขวดที่สะอาด ทำด้วยวัสดุเฉื่อย เช่น แก้วหรือพลาสติก เป็นต้น แต่ที่นิยมใช้ คือ ขวดพลาสติก เพราะเบาและราคาถูก ขนส่งสะดวก  ฉลาก ควรเขียนฉลากหรือป้ายติดที่ขวดตัวอย่างให้เรียบร้อย มีรายละเอียดบอกถึงชื่อผู้ เก็บตัวอย่าง เวลา สถานที่ ระดับความลึก และวันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง

วิธีการเก็บตัวอย่าง เก็บตัวอย่างน้ำขวดละ 500 มิลลิลิตร ก่อนการเก็บ นำขวดมาล้างด้วย ตัวอย่างน้ำ ณ จุดเก็บ 2-3 ครั้ง เก็บตัวอย่างใต้ผิวน้ำให้เต็มขวด ปิดจุกเกลียวให้แน่น ไม่ให้มีฟอง อากาศในขวด เขียนฉลากให้เรียบร้อย  เมื่อเก็บตัวอย่างน้ำได้แล้ว ควรรีบส่งวิเคราะห์ทันที หรือถ้ายังไม่สามารถจะส่งได้ก็ควรเก็บ รักษาตัวอย่างไว้ในที่เย็นและมืด อุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส หรือเก็บในตู้เย็น
หัวข้อ
Download
>> แบบฟอร์มบันทึกรายละเอียดการส่งตัวอย่างน้ำเพื่อการเกษตร