บริการ
  การออกใบอนุญาตขายปุ๋ย
  การขอใบแทนใบอนุญาตฯ การขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์/อาหารสัตว์น้ำ
  การอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์/อาหารสัตว์น้ำ
  การอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์/อาหารสัตว์น้ำ
  การอนุญาตขายอาหารสัตว์/อาหารสัตว์น้ำ
  ข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตร
  คำแนะนำการเชื่อมโยงเข้าสู่เว็บไซต์
  แผนที่ตั้งศูนย์บริการร่วม
  การให้บริการเบ็ดเสร็จ
  การขออนุญาตใช้น้ำตามมาตรา 8
  การวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์
  การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเพื่อการเกษตร
  การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน
  การจดทะเบียนผู้ส่งออกทุเรียนสด ลำไยสดและดอกกล้วยไม้สด
  การออกใบอนุญาตนำเข้าปุ๋ย
  การอนุญาตและจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมงฯ
CAll center 1170
บริการ
การวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์


ปุ๋ยอินทรีย์ (ลักษณะเป็นก้อน, ชิ้น, ผง หรือเม็ด)
ลักษณะปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถเก็บมาวิเคราะห์ได้

ปุ๋ยอินทรีย์ที่เก็บจากกองปุ๋ย จะต้องผ่านกระบวนการหมักโดยสมบูรณ์ก่อน จึงจะเป็นตัวอย่าง ที่ดีสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ ปุ๋ยที่สามารถเก็บได้ควรมีลักษณะดังนี้
  • อุณหภูมิในกองปุ๋ยลดลงเท่ากับอุณหภูมิภายนอกรอบ ๆ กองปุ๋ย
  • สีของเศษวัสดุเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดำ และมีลักษณะอ่อนนุ่มและเปื่อยยุ่ย
  • ไม่มีกลิ่นเหม็นฉุนของก๊าซต่าง ๆ
  • อาจมีหญ้าหรือเห็ดขึ้นบนกองปุ๋ยหมักได้
การเก็บตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์
กำหนดจุดที่ต้องการเก็บตัวอย่างให้กระจายทั่วถึงโดยรอบกอง ไม่น้อยกว่า 10 จุด เก็บ ตัวอย่างแต่ละจุดในปริมาณที่เท่ากัน นำตัวอย่างมาเทกองและคลุกผสมให้เข้ากันอย่างทั่วถึงบน พื้นที่สะอาดรวมกันไม่น้อยกว่า 20 ก.ก. หรือร้อยละ 1 ของปริมาณปุ๋ย หรือประมาณ 100 ก.ก. ต่อกองปุ๋ยตั้งแต่ 1,000 ตันขึ้นไป พูนเป็นรูปกรวย ตบยอดให้ราบลงแล้วแบ่งกองปุ๋ยเป็นสี่ส่วน นำส่วนตรงข้ามสองส่วน มารวมกัน พูนเป็นรูปกรวยใหม่ แล้วแบ่งเป็นสี่ส่วนอีก ทำดังนี้จนได้ น้ำหนักตัวอย่างประมาณ 3 ก.ก. ใส่ในถุงพลาสติก เพื่อนำส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป

ปุ๋ยอินทรีย์ (ลักษณะเป็นของเหลว)
ลักษณะปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่สามารถเก็บมาวิเคราะห์ได้

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่จะนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ จะต้องผ่านกระบวนการหมักโดยสมบูรณ์ จึงจะเป็นตัวอย่างที่ดีสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่สามารถเก็บมาวิเคราะห์ได้นั้น จะมี ลักษณะดังนี้
  • มีการเจริญของจุลินทรีย์น้อยลง สังเกตจากฝ้าขาวบริเวณผิวหน้าของวัสดุหมักจะน้อยลง
  • กลิ่นแอลกอฮอล์จะลดลง
  • มีกลิ่นเปรี้ยวเพิ่มขึ้น
  • ไม่ปรากฏฟองก๊าซ CO2
  • ได้ของเหลวใสสีน้ำตาล

การเก็บตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
คนปุ๋ยให้เข้ากัน แล้วเก็บใส่ในภาชนะที่ทำด้วยแก้ว กระเบื้องเคลือบ หรือโพลีเอทิลีนที่สะอาด และแห้ง ประมาณ 1-2 ลิตร ปิดฝาจุกให้แน่นเพื่อส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป

หัวข้อ
Download
>> แบบฟอร์มบันทึกรายละเอียดการส่งตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์สำหรับเกษตรกรและเอกชน
>> แบบฟอร์มขอรับบริการวิเคราห์ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์และค่าธรรมเนียมสำหรับบริษัทเอกชน