บริการ
  การออกใบอนุญาตขายปุ๋ย
  การขอใบแทนใบอนุญาตฯ การขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์/อาหารสัตว์น้ำ
  การอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์/อาหารสัตว์น้ำ
  การอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์/อาหารสัตว์น้ำ
  การอนุญาตขายอาหารสัตว์/อาหารสัตว์น้ำ
  ข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตร
  คำแนะนำการเชื่อมโยงเข้าสู่เว็บไซต์
  แผนที่ตั้งศูนย์บริการร่วม
  การให้บริการเบ็ดเสร็จ
  การขออนุญาตใช้น้ำตามมาตรา 8
  การวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์
  การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเพื่อการเกษตร
  การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน
  การจดทะเบียนผู้ส่งออกทุเรียนสด ลำไยสดและดอกกล้วยไม้สด
  การออกใบอนุญาตนำเข้าปุ๋ย
  การอนุญาตและจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมงฯ
CAll center 1170
บริการ
การขออนุญาตใช้น้ำตามมาตรา 8


หัวข้อ
Download
>> พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485
>> คำแนะนำวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้น้ำ เพื่อเรียกเก็บค่าชลประทานตามมาตรา 8
>> แบบฟอร์มขอใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน
>> คำขออนุญาต ทร.1
>> แนวทางการกรอกแบบฟอร์มขอใช้ำน้ำจากทางน้ำชลประทาน
>> กระบวนงานการขออนุญาตใช้น้ำในทางน้ำชลประทานที่เรียกเก็บค่าชลประทาน