บริการ
  การออกใบอนุญาตขายปุ๋ย
  การขอใบแทนใบอนุญาตฯ การขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์/อาหารสัตว์น้ำ
  การอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์/อาหารสัตว์น้ำ
  การอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์/อาหารสัตว์น้ำ
  การอนุญาตขายอาหารสัตว์/อาหารสัตว์น้ำ
  ข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตร
  คำแนะนำการเชื่อมโยงเข้าสู่เว็บไซต์
  แผนที่ตั้งศูนย์บริการร่วม
  การให้บริการเบ็ดเสร็จ
  การขออนุญาตใช้น้ำตามมาตรา 8
  การวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์
  การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเพื่อการเกษตร
  การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน
  การจดทะเบียนผู้ส่งออกทุเรียนสด ลำไยสดและดอกกล้วยไม้สด
  การออกใบอนุญาตนำเข้าปุ๋ย
  การอนุญาตและจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมงฯ
CAll center 1170
บริการ
คำแนะนำการเชื่อมโยงเข้าสู่เว็บไซต์


สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน นำรูป Banner Link ของเว็บไซต์ศูนย์บริการร่วม ไปแทรกไว้ในหน้าหลักของเว็บไซต์ โดย จัดเก็บรูป Banner Link ไว้ โดยคลิกเมาส์ปุ่มขวาแล้วเลือก Save Picture As แล้วนำไฟล์รูปดังกล่าวให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน นำไปแทรกไว้ในหน้าหลักของเว็บไซตต่อไป โดยกำหนดให้เชื่อมโยงไปที่เว็บไซต์ http://www.moac.go.th/builder/service/

วิธีที่ 2 ผู้ดูแลเว็บไซต์นำ HTML โค้ดไปแทรกไว้ในหน้าหลักของเว็บไซต์แล้วระบบจะแสดง Banner Link บนหน้าหลักของเว็บไซต์ทันที่ โดย