บริการ
  การออกใบอนุญาตขายปุ๋ย
  การขอใบแทนใบอนุญาตฯ การขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์/อาหารสัตว์น้ำ
  การอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์/อาหารสัตว์น้ำ
  การอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์/อาหารสัตว์น้ำ
  การอนุญาตขายอาหารสัตว์/อาหารสัตว์น้ำ
  ข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตร
  คำแนะนำการเชื่อมโยงเข้าสู่เว็บไซต์
  แผนที่ตั้งศูนย์บริการร่วม
  การให้บริการเบ็ดเสร็จ
  การขออนุญาตใช้น้ำตามมาตรา 8
  การวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์
  การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเพื่อการเกษตร
  การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน
  การจดทะเบียนผู้ส่งออกทุเรียนสด ลำไยสดและดอกกล้วยไม้สด
  การออกใบอนุญาตนำเข้าปุ๋ย
  การอนุญาตและจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมงฯ
CAll center 1170
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

QR-CODE ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 ถ.ราชดำเนินนอก พระนคร กทม. http://service.moac.go.th

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น เปิดให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ขอรับบริการขอใบอนุญาต ใบรับรอง ใบสำคัญหรือใบเคลื่อนย้ายสัตว์ ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ ได้ ณ ที่หน้าเว็บไซต์เดียว คลิก ....

 
 

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น จุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่องเพียงจุดเดียว

โดยเราให้บริการทั้งข้อมูล ข่าวสาร อาทิ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูลข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ำรายวัน ฯลฯ บริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ (พด.1-7) พร้อมกับให้บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ จำนวน 15 รายการ

 
การนำ Banner ศูนย์บริการร่วมไปใช้ในเว็บไซต์ สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้
1 ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน นำรูป Banner Link ของเว็บไซต์ศูนย์บริการร่วม ไปแทรกไว้ในหน้าหลักของเว็บไซต์ โดย จัดเก็บรูป Banner Link ไว้ โดยคลิกเมาส์ปุ่มขวาแล้วเลือก Save Picture As แล้วนำไฟล์รูปดังกล่าวให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน นำไปแทรกไว้ในหน้าหลักของเว็บไซตต่อไป โดยกำหนดให้เชื่อมโยงไปที่เว็บไซต์ http://www.moac.go.th/main.php?filename=moac_service
2 ผู้ดูแลเว็บไซต์นำ HTML โค้ดไปแทรกไว้ในหน้าหลักของเว็บไซต์แล้วระบบจะแสดง Banner Link บนหน้าหลักของเว็บไซต์ทันที่ โดย
 
 
 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สป.กษ.
 รับสมัครงาน สป .กษ.
บริการออนไลน์
  ระบบบริการประชาชน Online กรมพัฒนาที่ดิน
  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170
  ทะเบียนเกษตรกร
  สมัครแจ้งเตือนภัยสินค้าเกษตร
  ระบบบริการอิเล็คทรอนิกส์กรมปศุสัตว์
  รับเรื่องราวร้องทุกข์
  ศูนย์บริการร่วม
  บริการต่างๆ เช่น Download แบบฟอร์ม
  Website สหกรณ์ไทย
  ค้นหารหัสเลขธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์
  ทะเบียนเกษตรกร GAP
  เกษตรกรพืชอินทรีย์
  การบริการการเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์
  การบริการสารเร่ง พด.
  ขอสนับสนุนการทำฝนหลวง
  ระบบเตือนภัยด้านการเงินและบัญชีของสหกรณ์
  ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและการบัญชีของสหกรณ์
  รวมลิงค์
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th
Webstats4U - Free web site statistics